Skip to content

Te taetae ni Kiribati | Kiribati

Te taetae ni Kiribati | Kiribati

Te maeka inanon te karinan 4 | Living at Level 4


Ngkana ko ngako ke bekebeko (cold), ko flu, ke iai kanikinaean te COVID-19 iroum, taiaoka tiku ni mwengam ao tarebonia te Healthline ae akea boona iaon 0800 358 5453 ke am taokita n ongora ibukin tuoakim. Uringnga, are akea boon te tutuo.

Ngkana ko kainnanoa buokam ae tawe, tarebonia 111 n tai naba anne.

Ni Karinan ni Katauraoi 4 (Alert Level 4) ko riai:

  • n tiku ni mwengam ti kitanna ngkana iai mwanangam ae e riai
  • kaonota am buroburo. E kakawaki bwa kona kamanoia kain am buroburo ni kabane
  • kamwarangako 2 te mita mai irouia aomata man am buroburo ake tabeua ngkana ko kitana am auti ibukin mwanangam ae e riai
  • tiku ni kamarurung n am aono
  • bobwai n titoan am aono
  • mwakuri ao kamwatebwai man mwengam. Tabeman taan mwakuri a kona n reitanako kaean aia mwakuri ma e rangi n tiatianaki aei.
  • kabonganaan rabunan te ubu iaon bao ni mwamwananga ibukin te botanaomata ao ngkana ko nang tokara baom ni kiba, n te taxi ke ngkana ko ibuoka ni bao ma tabeman, n tabo ni kuakua ao n tabo ni bobwai ake a teimatoa ni uki. Ko kaumakaki bwa ko na riai ni kabongana rabunan te ubu ngkana e na kanganga te tauraroa ma are irarikim.
  • teboki ao kamwaui baim n tainako. E kakawaki bwa kona tararua ao ni kawakina maurim, ni ikotaki ma te tebo bai, te bekobeko ao te mwatie nakon manokun baim, ao ni bwaina kaitiakan taabo ake aki toki ni kabonganaki.
  • kawakini mwin mwanangam ni kabongana te NZ COVID Tracer app, te COVID boki ibukin tauan mwin mwamwanangam, ke n taua mwina iaon te beba. Aio e na rangi ni ibuobuoki ibukin baitiin te reitaki ma ngkoe ngkana ko kainanoaki.

Taona aei ibukin rongrongon te COVID-19 virus ao kanikinaeana

Taona aei ibukin rongorongon te tutuo

Taona aei ibukin rongorongon te Bluetooth tracing

Boutokakia komuniti man aban te Betebeke n aia tai n tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki