Skip to content

Te Gagana Tokelau | Tokelau

Te Gagana Tokelau | Tokelau

Te ōlaga i te Tūlaga 4 | Living at Level 4

Kāfai koe e makalili, fulū, pe i ei ni ō āuga o te COVID-19, fakamolemole oi nofo i te fale ma telefoni te Healthline e hēai he totogi 0800 358 5453, pe ko tō fōmai kāiga mo ni fautūaga pe tatau ke fai hō hukehukega. Manatua, e hē i ei he totogi ke fai he hiakiga pe ko he hukehukega ki te fāmai.

Kāfai e i ei he fakalavelave fakafuaheki, telefoni vave te numela 111.

I te Tūlaga Fakailo 4, e tatau koe ke:

  • nofo i tō kāiga vaganā ai ni feōakiga ona ko ni mafuāga tatau
  • fakataigole tō liko. E tāua lahi lele ke puipui nā tino uma ei loto o tō liko
  • fakamamao ma iētahi tino i nā tahi liko e tuha ma he 2 mita kāfai e olo kehe mai nā fale mō ni fekau tāua
  • nofo tafapili ki te mea e nofo ai koe, mo ni fakamalohi tino
  • fai au fakatau i nā falekoloa i te koga e nofo ai koe
  • fai au gāluega ma au mea āoga i te kāiga. Ko iētahi tino faigāluega e mafai ke olo pea ki nā gāluega, kae e i ei nā hā e fakamālohia, e i ei.
  • fai hō pupuni mata i luga o nā auala femalagaākiga fakamua a te mālō, ma nā kogāfenua o femalagākiga uma, i luga o nā vakalele, i luga o nā tavale laku pāhehe, pe ko nā tavale e feoaki fakatatahi ai ni tino, i nā falemai ma nā pihinihi iēia koi matala lava. E fautuagia ke fai foki hō pupuni mata kāfai e faigāta ke fakamamao mā ietahi tino.
  • fafano ma fakamamago ō lima i taimi uma e tatau ai. E tāua lele ke fai e koe nā faiga tūmamā faigōfie, e aofia ai ke fafano ō lima, tale pe mafatua ki tō gaugātulilima ma fakamama ia luga o nā kogāmea i taimi uma e fakaaogā ai.
  • fakamaumau nā kogāfenua nae feōaki koe ki ei i te NZ COVID Tracer app, fai hau tuhi COVID-19 tracer, pe tuhi ki lalo. Ko te mea tēnei e fehoahoani ke hakili ma fakafehokotaki fakavave ai nā tino kāfai e manakomia.

Kiliki ia kinei mō ni fakamatalaga āgai ki te hiama COVID-19 ma ona āuga

Kiliki ia kinei mō ni fakamatalaga āgai ki nā Hukehukega ki te fāmai

Kiliki ia kinei mō ni fakamatalaga āgai ki te Bluetooth tracing

Fehoahoaniga mo tagata Pahefika i te ulufale atu ki loto ona fale kua haunia mo te nonofo kehe mai ietahi tino ma te nonofo puipuia