Skip to content

Lea Faka-Tonga | Tonga

Lea Faka-Tonga | Tonga

Ko e Mo‘uí ‘i he Lēvolo 4 | Living at Level 4

Kapau ʻokú ke fofonu pe maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga tatau mo e fuluú (flu), pe faka’ilonga ‘o e COVID-19, kātaki ʻo nofo pē ʻi ʻapi pea telefoni taʻetotongi ki he Healthline ʻi he 0800 358 5453 pe ki hoʻo toketaá ki ha faleʻi felāveʻi mo hao sivi. Manatuʻi, ʻoku taʻetotongi pē ke fai hao sivi.

Kapau ‘oku hoko atu ha me’a fakatu’upakē, telefoni ki he 111 ‘i he taimi pē ko iá

‘I he Fakatokanga Lēvolo 4 kuo pau ke ke:

  • nofo ‘i ‘api tukukehe ‘o kapau ‘oku fu‘u mātu‘aki fiema‘u ke ke ‘alu holo ‘i he ‘uhinga fakafo‘ituitui
  • tauhi ho siakale fakaloto‘apí ‘o fakamavahe‘i. ‘Oku mahu‘inga ke tauhi ke malu ‘a e tokotaha kotoa pē ‘i ho siakale fakaloto‘apí
  • fakamavahe ‘aki ‘a e mita ‘e 2 mei he kakai ‘i he ngaahi siakale fakaloto‘api kehé ‘i he taimi ‘oku ke ‘alu ai mei ho falé ‘i ha ngaahi me‘a ‘oku fu‘u mātu‘aki fiema‘u ke ke ‘alu holo ki ai
  • nofo pē ‘i ho feitu’u ‘o fakahoko ai ha’o fakamālohi sino
  • fakahoko ho’o ngaahi fakataú ‘i ho feitu’ú pē
  • ngāue mo ako mei ‘api. ‘Oku lava ‘a e kau ngāue ‘e ni‘ihi ke nau kei ‘alu ki he ‘enau ngāue‘anga ka ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi fakangatangata mamafa ki ai.
  • tui ha me‘a ke kofukofu ‘aki ho matá ‘i he fefononga‘aki fakatokolahi mo e ngaahi feitu’u talitali’angá, vakapuná, tekisií pe ngaahi me’alele ‘oku heka fakatokolahí (ride-share vehicles), ngaahi feitu’u ngāue ki he mo’ui leleí moe ngaahi pisinisi ‘oku kei ava mo ngāue atú. ‘Oku tapou atu ke ke tui ha me‘a ke kofukofu ‘aki ho matá ‘o kapau ‘oku faingata‘a ‘a e fakamama‘o mei he kakai kehé.
  • hokohoko fanofano pea holoholo mātu‘u ma‘u pē ho ongo nimá. ‘Oku mahu‘inga ke ke fakahoko ma‘u pē ‘a e ngaahi founga fakahaisiní, ‘o kau ai ‘a e fanofano ho ongo nimá, tale pe mafatua ki ho tui‘inimá pea fufulu ma‘u pē ‘a e ngaahi funga me‘á.
  • tauhi ke ke ‘ilo‘i ‘a e feitu‘u na‘a ke ‘alu ki aí ‘o ngāue‘aki ‘a e NZ COVID Tracer app, pepa tohinoa ki he COVID-19, pe ko hano tohi ‘o ha ngaahi nouti. ‘Oku tokoni eni ke vave hono kumi ‘o kinautolu na‘a ke feohi vāofi mo iá kapau ‘e fiema’u.

Lomi‘i eni ki ha fakamatala fekau‘aki mo e vailasi COVID-19 mo hono ngaahi faka‘ilongá

Lomi‘i eni ki ha fakamatala fekau‘aki mo e siví

Lomi‘i eni ki ha fakamatala fekau‘aki mo e muimui‘i ‘i he Bluetooth

Lea Faka-Tonga: Information for Casual contacts of a COVID-19 case 

Lea Faka-Tonga: Information for Casual Plus contacts of a COVID-19 case 

Lea Faka-Tonga: Information for Close contacts of a COVID-19 case 

Lea Faka-Tonga: Information for people with COVID-19 going into managed isolation facility (MIF) 

Lea Faka-Tonga: Information for people going from home to Jet Park

Ko e tokoni ma’ae kakai Pasifiki ‘oku nau nofo he Nofo’anga Mavahe mo Kolonitini (Managed Isolation and Quarantine)