Kiribati (Te taetae ni Kiribati)

New Zealand is at Alert Level 1

A kantaningaki kain Nutiran bwa a na riai:

  • Teboka ao kamwaua baimi n tainako ibukin kamatean te man aoraki aei (virus). Kabongana te tobu ao te ran n te maan ae aki kee ian 20 te tekan. Kamwaua raoi baim.
  • Nangoa ubum ngkana ko bekobeko ke ko mwatie, te katoto iaona ko bekobeko ke ko mwatie nakon mwanokan baim.
  • Ngkana iai iroum kanikinaean aorakin te mwaitoro ke te kabuebue, tiku ni mwengam, reitaki nakon am taokita ke te Healthline ao ongora taian kaetieti ibukin am tutuo. Tai mwananga ke tai nakonako, tai nakon te reirei ke te mwakuri.
  • Taua raoi mwin taabo aika ko a tia n nako iai ao antai aika ko kaitibo ma ngaiia. Kabongana te NZ COVID Tracer app, te boki ibukin COVID-19 tracer, ke koroi mwia ni kabane.

Previous video updates in Te taetae ni Kiribati

Episode 14: 28 February 2021
Episode 13, 18 February 2021
Episode 12, 15 February 2021
COVID-19 Christmas Special: Kiribati Community episode
Episode 10, 12 October 2020
Episode 9, 31 August 2020
Episode 8, 16 August 2020
Episode 7, 12 August 2020
Episode 6
Episode 5
Episode 4
Episode 3
Episode 2
Episode 1

Translations and resources 

Rongorongo iaon ana waaki Nutiran ni kaineti ma COVID-19 Te taetae ni Kiribati
Te Iti ibukin te COVID-19 (Vaccine): COVID-19 Vaccine Frequently Asked Questions
Te taetae ni Kiribati Scan QR Codes Poster