Niue (Vagahau Niue)

New Zealand is at Alert Level 1

Kua lata e tau tagata oti i Niu Silani ke:

  • Holoholo mo e fakamomo tumau e tau lima ke tamate e moko/vaelasi. Fakaaoga e moli mo e vai ke molea e 20 sekone. Fakamomo ke momo.
  • Ufiufi e tau koho mo e tau tihe, ke tuga kaeke kua koho mo e tihe ke he ao he tuli lima.
  • Ka fai fakamailoga kolu poke fulu a koe ti nofo he kaina, hea e ekekafo haau poke Healthline mo e kumi hatakiaga ke sivi ai. Ua fai fano, ua fano he aoga poke ke gahua.
  • Fakamau e tau mena ne fano ki ai mo hai ne kitia. Fakaaoga e epe NZ COVID Tracer, pepa muitua COVID-19 poke tau laupepa tohitohi.

Nonofo ke he Fakapapahiaga 1 | Living at Level 1
Lagomatai ma e tau mena totogi | Help with essential costs

Previous video updates in Vagahau Niue

Episode 14: 28 February 2021
Episode 13, 18 February 2021
Episode 12, 15 February 2021
COVID-19 Christmas Special: Niue Community episode
Episode 10, 12 October 2020
Episode 9, 31 August 2020
Episode 8, 16 August 2020
Episode 7, 12 August 2020
Episode 6
Episode 5
Episode 4
Episode 3
Episode 2
Episode 1

Translations and resources 

Tau fakailoaaga ha Niu Silani ke lata ia ma e puipuiaga he gagao COVID-19 he Vagahau Niue
Vai huki COVID-19: COVID-19 Vaccine Frequently Asked Questions
Vagahau Niue Scan QR Codes Poster