Ministry for Pacific Peoples — Kaota am iango i aon ana Long-term Insights Briefing te Ministry Kaota am iango i aon ana Long-term Insights Briefing te Ministry Skip to content

Kaota am iango i aon ana Long-term Insights Briefing te Ministry

Kaota am iango i aon ana Long-term Insights Briefing te Ministry

Te Long-term Insights Briefings (LTIB) bon te bwai ae boou ao ni kainanoaki ngkai iroun te tautaeka i an te tua ae te Public Service Act 2020. A kainanoaki taabo ni mwakuri ma ana rabwata te tautaeka bwa a na karaoi iango ma babaire ibukin 10 te ririki ma ngkai, ni karau n tarai bitaki ma rikirake n taai aika a na roko n ikotaki ma angabuaka ao aanga ni kabwaia aika a na kona n rota Aotearoa, Nutiran.  Te LTIB e ibuobuoki ni kaungai iango ma babaire ibukin ngkai ao taai aika a na roko n te aro bwa te botaki ni mwakuri ibukia te botanaomata (public service) e na tauraoi ni kaitarai bitaki aikai ao ni kona naba ni karekei ibuobuoki aika a teimaan ke n teimatoa ibukia kain Aotearoa. A kona n reke riki rongorongo i aon te LTIB ikai:

Long-term Insights Briefings | Department of the Prime Minister and Cabinet (DPMC)

Te boto n iango ae ti kan uotiarake bwa e na rinanoaki bon – Karikirakean boraoin aroia ma rongorongoia kain te Betebeke: Aanga ni kakorakora ke ni katamaroa riki aroia ma maiuraoia kain te Betebeke n taai aika a na roko (Improving Pacific data equity: Opportunities to enhance the future of Pacific wellbeing).  Te LTIB e na kabatia riki te ota ma te atatai i aon karikirakean boraoin aroia ma rongorongoia kain te Betebeke ni buoka karaoan babaire ao tuua tabeua ibukia kain te Betebeke n taai aika a na roko.

I an te tua ao ti kantaningaki bwa ti na karaoa uoua te raun te reitaki ni maroro ma te botanaomata n te aro bwa n te kabanea n tai ao te LTIB e na bon reke raoi irouna aia iango te botanaomata – te moan raun bon i aon te boto n iango are e na uotakirakeaki, ao te kauoua n raun bon i aon rongorongon ke kanoan LTIB ae bwanin.

Ti kainanoi iango aika a koreaki ke aika maroroakinaki i aon ana boto ni iango LTIB ae ti kan uotiarake. Ti a tia ni katauraoi beeba ibukin kanoan te reitaki ni maroro aika a kona ni karaoaki i aon ara website. Aio ibukin ara moan raun ni maroro ma te botanaomata. Beeba aika a koreaki aikai a taekin rongorongo aika a kakawaki ibukin buokan ke kairan am iango aika ko na tibwai n ikotaki ma titiraki aikai:

  1. Tera am iango i aon ae nanonaki n rongorongoia kain te Betebeke (Pacific data) ao boraoin aroia ma rongorongoia kain te Betebeke (Pacific data equity)?
  2. Tera nanon rongorongoia kain te Betebeke (Pacific data) ao boraoin aroia ma rongorongoia kain te Betebeke (Pacific data equity) iroum?
  3. Baika ko ongongo n taian rongorongo (statistics/data) ibukia kain te Betebeke i aon Aotearoa e kaineti raoi nakoia kain am kawa ke community?
  4. E na kanga rongorongo ibukia kain te Betebeke (Pacific data) ni kanakoraoa riki te boutoka nakoia kain te Betebete?
  5. Kanga tera am iango ibukin aanga ni kabwaia ke kanganga ibukin boraoin aroia ma rongorongoia kain te Betebeke?
  6. Ko boutoka te iango ae boraoin aroia ma rongorongoia kain te Betebeke bon ngaia te kawai nakon maiuraoia kain te Betebeke? Ao ibukin tera?
  7. Tera am kantaninga ibukin rongorongoia ke taekaia kain te Betebeke ngkai ao n taai aika a na roko?
  8. Tera riki kanganga ke iango ae ko tangiria bwa e na rinanoi ke n tarai te Ministry n te LTIBs n taai aika a na roko?
  9. Iai riki baika ko kan taekin ke n tibwai?

Ko kona n kaota am iango aika bati i aon taian titiraki.

E tauraoi i aon ara website te booma ibukin kaotan ao tibwakin am iango ae e mano ao n aki kona n ataki manna.

Email nakoira: [email protected]

Kanakoa nakon: Policy Branch

                Ministry for Pacific Peoples PO BOX 833

                Wellington 6140 New Zealand

Ao ngkana ko kan waaki ma te stakeholder engagements, n aron taian workshop, te maroro ma temanna imwin temanna te aomata, taiaoka n reitaki nakoira i aon: [email protected]

E na toki butimwaean taian kaoti iango n te aoa 5 n te bwakantaai 28 Tianuare 2022.

Kaota am iango i aon te Long-term Insights Briefing