Ministry for Pacific Peoples — Rak‘ḁkim ‘ou a‘häe se ‘amnåk ne Ministerī ös se Long-term Insights Briefing  Rak‘ḁkim ‘ou a‘häe se ‘amnåk ne Ministerī ös se Long-term Insights Briefing  Skip to content

Rak‘ḁkim ‘ou a‘häe se ‘amnåk ne Ministerī ös se Long-term Insights Briefing 

Rak‘ḁkim ‘ou a‘häe se ‘amnåk ne Ministerī ös se Long-term Insights Briefing 

‘Amnåk ne Long-term Insights Briefings (LTIB) iḁ foh fo‘out ne matanitū af‘åk sin ‘e Public Service Act 2020. ‘Amnåk ne garue te‘is la ut garueag ne matanitū garue ag‘esea ma maj te‘ ne maj ne matanitū ta la rē a‘häe se laloag ne fḁu 10 ne kankanamo, la sḁkior se tē ne la sok ‘e avat ne tore, pefå‘ ne pō la soko ma tē lelei ne la pō la täe se Aotearoa Niu Sirḁgi.

LTIB hḁiasoag la rak'ḁkia 'on 'es'ao ma lelei ne la rē a'häe ma a'potsusun ne 'amnḁki se laloag ne av roat ne täe 'e muḁ la pō la maj ne matanitū la pō la tḁria jen tūtū ne pō la sok 'e av ne tore ma a'sokoa ma sok'ḁkiof 'amnåk lelei ne la pō la noh roa se famör ne Aotearoa.

Ma ‘on rogrog hoi‘åk hün se LTIB la pō la sḁkior ‘e ut te‘is:

Long-term Insights Briefings | Department of the Prime Minister and Cabinet (DPMC)

‘Amnåk ne filo‘ ne garue te‘is ne ‘ḁmis pā ‘es la rē a‘häe sin – Improving Pacific data equity: Opportunities to enhance  the future of Pacific wellbeing.

LTIB täla a'vavhinaen 'on la 'inea toton ne 'amnåk te'is Pacific data equity la hḁiasoagan ma rak'åk salan rē puer ma garue ma foh ne la få' fak matanitū se famör Pasefika 'e av ne tore.

‘E foho ‘ḁmis kop la a‘sok a'ruḁ a'mnåk te'is ne mou se tḁunå' ne säe ofrḁu se famori la rak‘ḁkim ‘oris a‘häe hün se ‘amåk ne  LTIB la pō la rogrog ne la pån fakmurim la maf'åk a'häe 'on famori  – tḁunå‘ mumue ta la hün'åk se filo‘ ne garue te‘is, ma tḁunḁ‘it tē ‘on rua la hün'åk se sḁkior toton ne LTIB.

‘Ḁmis pā ‘es la far ‘omus a‘häe ‘e sal ruḁ ‘i la få‘ ma hḁifäegag mafat se maf se ‘otomis filo‘ ne garuet ne mou LTIB. ‘Ḁmis täe ӧs vahia puk ne garue se hḁihi‘iḁg ne garue te‘is, la pō la a‘sok ‘e website. Puk te‘is täe ‘otomis garue mumuet ne la säe ofrḁu se taf ta. La nā sin rogrog pumuet la hḁiasoag se ‘ou a‘häe ne la rak‘ḁkim, ag‘esea ma sḁio‘ ‘i:

  1. Tes ta ‘ou a‘häe hün se 'on fuḁg ne fäeag ne ös ma nā 'e rēko 'amnåk ‘i Pacific data ma Pacific data equity?
  2. Ka tes ta ‘on fuḁg ne Pacific data ma Pacific data equity se ‘äe?
  3. Tē ka tē ne ‘äe a‘fḁi ‘e Pacific statistics/data ‘e Aotearoa kel‘åk ‘amnåk ne ‘ou pure‘ag ta?
  4. Ka Pacific data la hḁiasoag tapen se ‘ou pure‘ag Pasefika?
  5. Ka tes ta ‘äe a‘häe tē pumuet ka lelei ne tē se leleit se Pacific data equity?
  6. Te ka ‘äe kḁu‘åk ne Pacific data equity iḁ tē pumuet la a‘hele‘ua måür lelei ‘on famӧr Pasefika? Pō ‘e tese?
  7. Ka tes ta ‘ou ‘amnḁki ma pā ‘eset se Pacific data ‘e ‘on ‘ihete‘ ma se avat ne kankanamo?
  8. Ka rogrog ma garue tes ta ‘äe pā ‘es la Ministerī la sḁkior ‘e LTIBs se avat ne kankanamo?
  9. Te ka ‘äe ma ‘ou a‘häe hoi‘ḁkit la rak‘åk?

‘Äe la pō se‘ ma la rak‘åk ‘ou a‘häe se te‘ ne sḁio‘ne ‘äe ‘oaf la rak‘åk sin.

‘Ḁmis ma ‘otomis pukut ‘äe pō la tӧg sḁi‘o ‘e website la ‘äe la pō la rak‘åk ‘atakoa ‘ou a‘häe ka ta kat ‘es le‘et la ‘inea ne a‘fḁi ra.

Email se ‘ḁmisa ‘e: [email protected]

Pos ‘ou puk ta se: Policy Branch

                 Ministry for Pacific Peoples PO BOX 833

                 Wellington 6140 New Zealand

Ma, nōnō ka pā ‘es väeag ‘e tḁunå‘ ne säe ofrḁu, fak se. workshops, hḁifäegag le‘et se le‘et, figalelei ma rak‘åk se ‘ḁmisa ‘e: [email protected]

Terån fakmurit se rak‘åk ne ‘ou a‘häe la tӧh ‘e 5:00pm ‘e Rån Liḁm ta 28 Janueri 2022.

Rak‘ḁkim ‘ou a‘häe se ‘amnåk ne Long-term Insights Briefing