Skip to content

Ti kan ongora am iango ni katamaroa i aon Kainibaire ibukin aia Taetae kain te Betebeke

Ti kan ongora am iango ni katamaroa i aon Kainibaire ibukin aia Taetae kain te Betebeke

Ara taetae ngaira kain te Betebeke bon teuana irian kateira ae e rang kakawaki, bwa ngaia kinakira ao kateimatoan rikiara ma arora ae kain te Betebeke

Ti a tia ni katauraoi Kainibaire ibukin aia Taetae kain te Betebeke ike a na kona ni buoka karikirakean riki kabonganakin ruaiwa taetaen te Betebete i aon Aotearoa.

Ngkana iai baika a boou ae ti a manga maiuakin bwa irian COVID-19, e rang kakawaki ara taetae bwa ngaia ae e kona n reitira ibukin boutokakira i marenara. Ni kabotauan mwin te wareaomata n te ririki 2013 ao 2018, e oti bwa e rang korakora kerikakin mwaitia kain te Betebeke aika kona n taetae n oin aia taeka.

Ngkana ngkoe te roronrikirake, te karo, te tia reirei ke te tia babaire n te kurubu ke bon temanna ngkoe ae ko nano ni boutokan karikirakean kabonganan oin am taetae ke taetaen te Betebeke – ti bane ni butimwaei ami iango ma karinrin. Ti rang butimwaei naba iango ma karinrin man botaki aika bubura ibukia te botanaomata, taian bitineti, botaki n Aro ao kurubu aika mwakuri ibukia kain te Betebeke.

Te maroro e na moanaki ma n 4 n Okitobwa – 12 n Nobembwa.

Kainibaire ibukin aia Taetae kain te Betebeke - Taian titiraki ibukin te maroro 

Kainibaire ibukin aia Taetae kain te Betebeke a na kona riki ni katereterei baika a kakawaki ke a kainanoaki ibukin boutokan karikirakean kabonganakin taetaen te Betebeke i aon Aotearoa.

Ti rang kainanoa ami buoka n iango bwa ti aonga n ataia bwa tera ae e kainanoaki ke ae e kakawaki ibukin boutokan ami taetae ke taetaen te Betebetke ake tabeua.

Ti bubuti tibwakin am iango nakoira i aon baika a kakawaki ke a riai bwa boutokan karikirakean kabonganakin aia taetae kain te Betebeke i aon Aoteraroa.

Am iango aika ko tibwai ma ngaira a na bon kabonganaki ni kabobonga raoi te Kainibaire ibukin aia taetae kain te Betebeke ao e na kona naba n riki bwa kaetieti nakon te Tautaeka ibukin baika a kakawaki ke a bongana ni boutoka karikirakean kabonganakin aia taetae kain te Betebeke i aon Aotearoa.

Te maroro e na moanaki ma n 4 n Okitobwa – 12 n Nobembwa.

Ko kona naba ni karokoi am iango iroura n aanga aikai:

  • Iai te booma ae tauraoi naba i aon ara website ae ko kona ni kabongana ibukin kanakoan am iango nakoira are e aki kona n ataki irouia aomata bwa ti taan mwakuri ke nake tabeia.
  • Kam kona naba ni kanakoi am iango n ibuobuoki rinanon: [email protected]
    Ko kona ni kabongana te email ane e oti i eta n reitaki ma ngaira ibukin am iango, am ibuobuoki ke ngkana iai am titiraki.

Reitaki ma te Botaki ni Mwakuri ibukia kain te Betebeke i aon [email protected]

Iango ni katamaroa ke ami maroro a na bon aki ataki aomataia ke mania ibukina bwa rongorongo ni kabane aika a reke iroura a na bon bane n ikotaki ke ni botaki n ti teuana. E ngae n anne, ao e kona n oti aram n te kabanea n riboti bwa temanna naba ngkoe ae ko anga am iango ni katamaroa ke ko ira te maroro. Ma ngkana ko bon aki kariaia bwa e na oti aram i aon te riboti, taiaoka kaongoira ke reitaki nakoira.

Ti kan ongora am iango ni katamaroa i aon Kainibaire ibukin aia Taetae kain te Betebeke


Iai teniua mwakuri aika a kakawaki i aon Kainibaire ibukin aia Taetae kain te Betebeke are a kantaningaki bwa a na boutoka te taratara nakon taai aika a na roko ibukin karikirakean aia taetae kain te Betebeke i aon Aotearoa n aron aikai:

  • Te moan mwakuri: Ana bitaki iango n te aro are e na mwannanoaki ao n noraki riki kakawakin aia taetae kain te Betebeke
  • Te kauoua n mwakuri: Karikirakean aanga ao kawai ibukin reiakinan aia taetae kain te Betebeke
  • Te kateniua n mwakuri: A na karekeaki taabo ike e na kona ni kabatiaki riki iai kabonganakin aia taetae kain te Betebeke


Ara botanaomata a teimatoa ni mwakuri korakora ibukin kateimatoan ao kawakinan ara taetae i aon Aotearoa ikai. A bon bati mwakuri ma waaki ae a kakaraoaki i aon te aba aio bwa boutokan aia taetae kain te Betebeke n ikotaki ma Wiikin te Taetae ao botaki inanon kaawa.


E a moanna naba ni korakora ngkai karikirakean boutokakin aia taetae kain te Betebeke i nanon ana waaki te reirei ike a anganaki naba iai ataei bwaai n reirei aika a na kona ni kabonganai ni kateimatoa iai aia taetae.