Skip to content

Nā 'ou a'häe se se 'Amnåk fak garue ne ӧs se Fäeag Pasefika (Pacific Languages Strategy)

Nā 'ou a'häe se se 'Amnåk fak garue ne ӧs se Fäeag Pasefika (Pacific Languages Strategy)

'Os fäeag Pasefika hat la väeag pumuet se 'os ag fak hanua, ma 'os 'inea ne 'it leum 'e tei ma 'os måür lelei

'Ḁmis tḁunå' ma ӧs se' 'amnåk fak garuet se te' ne fäeag Pasefika (Pacific Languages Strategy) la hḁiasoag la 'ut'ḁkia se rere a'es'ao'åk ne fäeag Pasefiḁk siḁv 'e Aotearoa.

Tēet ne COVID-19 kel'åk ma rak'åk se 'isa 'e laloag ne av 'atakoa te'is, tä 'on pumuḁ ne 'os fäega 'e hḁisok'ḁkiḁg ma hḁiasoag ne le'et se le'et. A'tatḁu'ḁkia hatag ne famori 'e Census 2013 se Census 2018 maf ne fiḁk ne kel'ḁkim 'e hat famӧr te'is ne famӧr ne pō la fäeag 'e ta fäeag Pasefiket 'e Aotearoa tuk ke se lopo.

'Inea ne tes täe 'äe le' haharḁgit, o'it, le' rē rakot, ne le' muḁ'åk tēet se pure'aga ne le'et ma ne 'oaf ka a'ti'åk ma pā hḁiasoag se fäeag Pasefika la 'ut se mua – 'ḁmis pā 'es 'ou a'häe lelei se garue te'is. 'Ḁmis pā 'es tape' ma a'häe ma 'amnåk ne la leum 'e ut garueaga, pesenese, kakḁi rotu ma te' ne ta kḁutḁunḁ'iḁg ne garue se pure'ag Pasefika.

Tḁunḁ‘i la kamat ‘e 4 ‘Okotopa – 12 Novempa.

'Amnåk fak garue ne ӧs se Fäeag Pasefika – Sḁi'o se tḁunå' ta

'Amnåk fak garuet ne ӧs se Fäeag Pasefika la rak'åk ne hḁiasoag tese pā 'es la 'ut'ḁkia se rere 'e a'es'ao'åk ne fäega 'e Aotearoa.

'Otomis 'amnåk fak garuet ne ӧs se 'os fäeag Pasefika (Pacific Languages Strategy) la garue ke nōnō ka 'ḁmis 'inea ne tes ta 'ou a'häe hün se garuet ne fū'åk la a'sok ma hḁiasoag tes 'atama ta hḁitḁuḁg la a'sok se 'ou fäeag ta ma se fäeag tūtū ne tore

'Ḁmis pā 'es la 'äe la rak'åk 'ou a'häe ne tes ta la a'soko la hḁiasoag la 'ut'ḁkia se rere a'es'ao'åk ne fäeag Pasefika 'e Aotearoa.

'Ḁmis la a'es'ao'åk te' ne a'häe lelei ne 'äe rak'ḁkim la a'fūmou'ḁkia 'Amnåk fak garuet ne ӧs se fäeag Pasefika (Pacific Languages Strategy) ma rak'åk se Matanitū ta ne hḁiasoag tese la nā la 'ut'ḁkia se rere a'es'ao'åk ne fäeag Pasefika 'e Aotearoa.

Tḁunḁ‘i la kamat ‘e 4 ‘Okotopa – 12 Novempa.

'Äe la pō se' ma la rak'åk 'ou a'häe 'e sal 'i:

  • 'Ḁmis ma 'otomis pukut 'e 'otomis website ta ne 'äe la a'es'ao'åk la få' ma af'åk 'ou a'häe ma nā roam se 'ḁmisa ka ne kat 'es le'et ra 'e taf ta la 'inea.
  • Nāag ne 'ou a'häe 'e ta pukut se email te'is: [email protected]
    'Äe la pō se' ma la hḁifäegag ma 'ḁmisa 'e a'es'ao'åk ne email ta la rak'åk 'ou a'häe, nā 'amnåk lelei, ne nā sḁio' hün se garue te'is. 

Hḁifäegag ma Ministeri se Måür Fakforo 'e [email protected]

Rogrog ma a‘häe ‘atakoa ne ‘äe la nā ‘e ‘amnåk fakgarue te‘is kal rak‘åk ra ne sei ‘äe ma kal hot‘åk ra se taf ta pō‘e ne rogrog ma fiḁk (data) ne la fakputum la tḁunå‘ ‘atakoa. Ka ne ‘ou as ta la pō se‘ ma la af‘åk ‘e rogrog ne la pån ma hot‘åk fakmurim ‘e rēko iris ‘atakoa ne nā a‘häe se ‘mnåk fakgarue te‘is. Nōnō ka ‘äe pa kat ‘es ra la ‘ou as ta la af‘åk se rogrogo, figalelei ma rak‘ḁkim la ‘ḁmis la ‘inea.

Nā 'ou a'häe se se 'Amnåk fak garue ne ӧs se Fäeag Pasefika (Pacific Languages Strategy)


'Amnåk fak garue ne ӧs se Fäeag Pasefika (Pacific Languages Strategy) ma 'on 'amnåk pumuḁ fol ne a'häe'åk la hḁiasoag la 'ut'ḁki se rere a'es'ao'åk ne fäeag Pasefika 'e Aotearoa:

  • 'Amnåk pumue te 'on Tā: Jen 'os räe tē ma a'häe la a'pumuḁ'åk ma a'ti'åk fäeag Pasefika
  • 'Amnåk pumue te 'on Rua: Ao sal la a'vavhinaen rakoag ne fäeag Pasefika
  • 'Amnåk pumue te 'on Folu: Fup'åk ut ne fäeag Pasefika la pō la a'es'ao'åk a'fuamamḁu, ma te' ne kḁinag ut ne la pō la a'es'ao'ḁki


'Os pure'aga garue mah pḁu la fū'åk ma noh a'es'ao'åk 'os fäega 'e Aotearoa. Ma 'on 'amnåk tūtū ma sal lelei 'e laloag ne 'os matanitū te'is la hḁiasoag se fäeag Pasefika tape' ma se Gasav ne fäeag Pasefika ma kato'ag ne pure'aga


Ma 'on ruerue fo'out te'is soksok 'e 'os maj ne rako la hḁiasoag se fäeag Pasefika ma nā se 'os lelea' haharḁgi resӧn ma 'amnåk ne la hḁiasoag se iris la rakoa ma noh a'es'ao'ḁkia 'oris fäega