Rotuman

Update on COVID-19 | Rogrog fo‘ou ne mou se COVID-19

Sunday, 16 August 2020

Wednesday, 12 August 2020 

Previous update

We produced a 6 series video update for all the latest information from 24 April 2020 - 27 May 2020, they can be viewed here:

View previous update: Episode 6

View previous update: Episode 5

View previous update: Episode 4

View previous update: Episode 3

View previous update: Episode 2

View previous update: Episode 1

Resources 

Kel'åk hün se 'af'af te'is I Testing - Updated 29 August 2020

Rotuman COVID-19 booklet - Alert level 3 information and testing stations available in Auckland

Rogrog ne mou se COVID-19 Coronavirus

  • COVID-19 forås a‘ti‘ ‘e fifih ne leum ‘e he‘jia ma koho, ma av ne ‘äe ‘af‘afa fu‘ ‘e ‘ou hanue ta la po la fu‘ḁkia forås ne ‘af‘af te‘is; he‘jiḁ ma koh se ‘ou isfu ne si‘u ma sor a‘lelei ‘ou si‘u ‘e sop ta (ma a‘mamas a‘lelei pau!)
  • Kepoi ka ‘äe kokon ‘e rēko ‘af‘af te‘is ma pā ‘es hḁiasoag la a‘tafan, Healthline ma ‘on majat väe pau se COVID-19 he‘ se 0800 358 5453 ma säe ofrau se ta le‘et la hḁifäegag ‘e av het ma, ‘e laloag ne gasav ta, rån ne pӧg.
  • Nōnō ka ‘äe ‘amnåk‘åk la rou Niu Sirḁgi la la‘ se ta hanuḁ sousou, figalelei ka ‘äe kat seminte rou ra Niu Sirḁgi, hat ma sḁkior se Safe travel website ma IATA Travel Centre website tape‘ma.
  • Kepoi ka ‘äe pa ‘inea a‘toton, a‘fumou‘åk ne aier‘åk rogrog ne mou se ‘af‘af te‘is ma figalelei ma hat se: https://covid19.govt.nz/